Privacy

Amstelveen, maart 2021

STICHTING FUTURE FACE te Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stadsplein 99
1181 ZM Amstelveen
Nederland
+31(0)20-7234880
www.ourfutureface.com

Persoonsgegevens die de Stichting verwerkt

STICHTING FUTURE FACE verwerkt een aantal persoonsgegevens, doordat je deelneemt aan hun activiteiten, gebruik maakt van hun diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan hen verstrekt voor betrokkenheid bij de organisatie. In verband hiermee is STICHTING FUTURE FACE onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor een correcte wijze van omgaan met jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerken:

Registratie voor deelname aan activiteiten en evenementen

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • E-mailadres

Als je ideeën inbrengt

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Woonplaats (optioneel)
 • E-mailadres
 • Instagram accountnaam (optioneel)

Vragenlijsten ten behoeve van onderzoek naar de wensen en behoeften van jongeren

In vragenlijsten ten behoeve van algemene onderzoeken geldt geen verplichting ten aanzien van gegevens die kunnen leiden naar de persoon in kwestie. In voorkomende gevallen, uitsluitend in optioneel in te vullen velden, wordt gevraagd om een social media accountnaam als sprake is van een prijsvraag-element. Het is te allen tijde mogelijk om anoniem aan deze onderzoeken mee te doen. Bij het invullen van een persoonlijke social media accountnaam, wordt deze informatie uitsluitend gebruikt voor het communiceren van de uitslag en niet langer bewaard dan noodzakelijk voor betreffende prijsvraag.

Doel en grondslag voor verwerken van de persoonsgegevens door STICHTING FUTURE FACE

STICHTING FUTURE FACE verwerkt gegevens, zoals hierboven opgesomd, met als doel:

 • registratie voor deelname aan activiteiten van de Stichting;
 • het onderhouden van contact met jou en/of derden voor een correcte uitvoering van deze activiteiten;
 • communicatie voor de totstandkoming en uitvoering van de vrijwillige samenwerking die je als deelnemer of ambassadeur met STICHTING FUTURE FACE bent aangegaan;
 • deelname aan onderzoeken waar een prijsvraag-element aan verbonden is;
 • om rapportages (anoniem) te kunnen verstrekken aan hun opdrachtgever(s) in het kader van de verantwoording.

STICHTING FUTURE FACE verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om het benoemde doel te kunnen bereiken en worden alleen voor die doeleinden gebruikt waarvoor ze zijn verstrekt.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

STICHTING FUTURE FACE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor het vervullen van het doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een wettelijke verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt.

Verstrekken gegevens aan derden

STICHTING FUTURE FACE verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de samenwerking met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van de Stichting, sluiten zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. STICHTING FUTURE FACE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

STICHTING FUTURE FACE gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die zij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen zij hiermee hun website optimaliseren. Er wordt geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door STICHTING FUTURE FACE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@ourfutureface.com.
STICHTING FUTURE FACE reageert zo snel mogelijk, en in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Klachten

STICHTING FUTURE FACE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe zij persoonsgegevens beveiligen en opslaan

STICHTING FUTURE FACE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

STICHTING FUTURE FACE zorgt dat medewerkers en/of freelancers waar zij mee werkt niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.

Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging.

Iedereen die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met op via:
+31(0)20-7234880 of via privacy@ourfutureface.com.