Algemene voorwaarden

Amstelveen, maart 2021STICHTING FUTURE FACE te Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Stadsplein 99 1181 ZM Amstelveen Nederland +31 (0)20 723 48 80 www.ourfutureface.com
Persoonsgegevens die de Stichting verwerkt
STICHTING FUTURE FACE verwerkt een aantal persoonsgegevens, doordat je deelneemt aan hun activiteiten, gebruik maakt van hun diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan hen verstrekt voor betrokkenheid bij de organisatie. In verband hiermee is STICHTING FUTURE FACE onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor een correcte wijze van omgaan met jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerken:Registratie voor deelname aan evenementen
 • Naam
 • Leeftijd
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Als je betrokken wilt zijn bij de organisatie (Doe mee!)
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Instagram accountnaam
Vragenlijsten ten behoeve van onderzoek naar de wensen en behoeften van jongerenIn vragenlijsten ten behoeve van algemene onderzoeken geldt geen verplichting ten aanzien van gegevens die kunnen leiden naar de persoon in kwestie. In voorkomende gevallen, uitsluitend in optioneel in te vullen velden, wordt gevraagd om een social media accountnaam als sprake is van een prijsvraag element. Het is te allen tijde mogelijk om anoniem aan deze onderzoeken mee te doen. Bij het invullen van een persoonlijke social media accountnaam, wordt deze informatie uitsluitend gebruikt voor het communiceren van de uitslag en niet langer bewaard dan noodzakelijk voor betreffende prijsvraag.
Doel en grondslag voor verwerken van de persoonsgegevens door STICHTING FUTURE FACE
STICHTING FUTURE FACE verwerkt gegevens, zoals hierboven opgesomd, met als doel:
 • registratie voor deelname aan activiteiten van de Stichting;
 • het onderhouden van contact met jou en/of derden voor een correcte uitvoering van deze activiteiten;
 • communicatie voor de totstandkoming en uitvoering van de vrijwillige samenwerking die je als deelnemer of ambassadeur met STICHTING FUTURE FACE bent aangegaan;
 • deelname aan onderzoeken waar een prijsvraag-element aan verbonden is;
 • om rapportages (anoniem) te kunnen verstrekken aan hun opdrachtgever(s) in het kader van de verantwoording.
STICHTING FUTURE FACE verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om het benoemde doel te kunnen bereiken en worden alleen voor die doeleinden gebruikt waarvoor ze zijn verstrekt.
Bewaartermijn van de persoonsgegevens
STICHTING FUTURE FACE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan dat zij noodzakelijk zijn voor het vervullen van het doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een wettelijk verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt.
Verstrekken gegevens aan derden
STICHTING FUTURE FACE verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de samenwerking met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van de Stichting, sluiten zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. STICHTING FUTURE FACE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken
STICHTING FUTURE FACE gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die zij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen zij hiermee hun website optimaliseren. Er wordt geen specifieke, tot personen herleidbare informatie opgeslagen of bewaard. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door STICHTING FUTURE FACE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@ourfutureface.com. STICHTING FUTURE FACE reageert zo snel mogelijk, en in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek.
Klachten
STICHTING FUTURE FACE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: httpss://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe zij persoonsgegevens beveiligen en opslaan
STICHTING FUTURE FACE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.STICHTING FUTURE FACE zorgt dat medewerkers en/of freelancers waar zij mee werkt niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging.Iedereen die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens.Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met op via +31 (0)20 723 48 80 of via privacy@ourfutureface.com.

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting Future Face

Artikel 1. Definities:

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: De onderhavige set voorwaarden van Opdrachtnemer;
 • Opdrachtnemer: Stichting Future Face die deze Algemene Voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten en producten;
 • Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 • Diensten: alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder kaartverkoop, evenementen, programma’s, workshops, trainingen en andere vormen van activiteiten, dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de Opdrachtgever verrichten werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder inbegrepen ook werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk (schriftelijk) verzoek van Opdrachtgever zijn verricht;
Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn, indien van toepassing verklaard, van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere activiteit, aanbieding, opdrachten overeenkomst die betrekking heeft opOpdrachtnemer, mits van toepassing verklaard door Opdrachtnemer.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever als ook van toepassing op alle personen of ondernemingen die in opdracht van Opdrachtnemer bij de uitvoering van activiteiten en werkzaamheden betrokken zijn.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkomingenwijzigingovereenkomst

3.1 Alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, voorstellen en offertes door Opdrachtnemer, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging vanOpdrachtnemer of door feitelijke uitvoering door Opdrachtnemerkomt een overeenkomst tot stand. Offertes, aanbiedingen en voorstellen zijn gebaseerd op de bij de Opdrachtnemer beschikbare informatie.
3.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Opdrachtnemer ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

3.4 Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht TLC niet tot het verrichten van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Ingeval deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van vakmanschap en zorgvuldigheid naar de maatstaven van het moment van nakomen van de Opdrachtnemer verwacht mag worden.

4.2 Goederen gelden als geleverd, zodra Opdrachtnemer de Opdrachtgever ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij gebruiker of bij een derde klaar staan om door de Opdrachtgever te worden afgehaald of om in opdracht van de Opdrachtgever te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de Opdrachtgever.

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist of wenselijk maakt, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden.

4.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig door Opdrachtgever zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onvolledig of onjuiste gegevens, tenzij deze onvolledigheid of onjuistheid bij haar bekend hoorde te zijn.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op Opdrachtnemer te verrekenen met de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen. Ook bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.2 Opdrachtnemer heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

6.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening.

6.4 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien Opdrachtgever en consument is, is de normale wettelijke rente verschuldigd.

6.5 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de Opdrachtgever een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken. Deze boete is bedoeld om te late betaling te voorkomen. Bovenop deze boete kan Opdrachtnemer eveneens schadevergoeding vorderen.

6.6 Onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer uit hoofde van dit artikel, is de OpdrachtgeverjegensOpdrachtnemer gehouden om de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de wettelijke rente over de buitengerechtelijke kosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan, verschuldigd.

6.7 In afwijking van het in dit artikel bepaalde stuurt Opdrachtnemer, indien Opdrachtgever een consument of eenmanszaak is en na het verstrijken van de eerste betalingstermijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, aan Opdrachtgever een schriftelijke aanmaning ter betaling van het openstaande bedrag en de wettelijke rente daarover binnen een tweede termijn van 14 dagen, onder aanzegging van de buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien Opdrachtgever binnen de tweede termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan zijn de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, alsmede de wettelijke rente over de buitengerechtelijke kosten vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan.
6.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

Artikel 7. Contractduur, wijziging en annuleren van de overeenkomst

7.1 Als de tussen de partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.

7.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

7.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen.

7.4 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

7.5 Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een programma, training, workshop of andere activiteit te annuleren of deelname van Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op volledige terugbetaling van het overgemaakte bedrag.

7.6 De Opdrachtgever heeft het recht om de deelname aan een cursus, training, programma of andere activiteit schriftelijk te annuleren.Annuleren van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de overeengekomen activiteit kosteloos plaatsvinden. Bij niet annulering is de Opdrachtgever verplicht het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst te voldoen.

7.7 Bij annulering binnen vier weken t/m twee weken voor aanvang van de overeengekomen activiteit is de Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen twee weken voor aanvang van eerdergenoemde activiteit wordt het volledige bedrag in rekening gebracht door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever.

7.8 Ingeval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de opdracht, training, programma of andere activiteit de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Partijen zijngehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie (de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever daaronder mede begrepen) die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen, voorzover die verplichting uit de aard der zaak volgt of partijen het vertrouwelijk karakter van de informatie redelijkerwijs moeten begrijpen. Partijendienen deze geheimhoudingsplicht ook na het einde van de samenwerking in acht te nemen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Opdrachtnemer te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Opdrachtnemer, zolang de Opdrachtgever enige vordering van Opdrachtnemer, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

Artikel 10. Intellectueleeigendom

10.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door de Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten en/of producten, is en blijft Opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgeverzijn verstrekt, deze niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of ter kennis van derden brengen,en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam- en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

10.2 Het auteursrecht van het verstrekte lesmateriaal berust bij Opdrachtnemer. Het staat Opdrachtgever niet vrij deze te gebruiken voor commerciële doeleinden, publicatie of voor welk ander gebruik dan ook dat niet in directe zin valt onder strikt persoonlijk en eigen gebruik van de Opdrachtgever en de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

10.3 Het bij de Diensten gebruikte of opgeleverde materiaal mag niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden worden gebracht,door middel van druk, fotokopie, (online) publicatieof op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

10.4 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat, wanneer er sprake is van publicatie van of over het project of evenement waarvoor door Opdrachtnemer Diensten zijn geleverd, de naam “Future Face”, correct wordt vermeld.

10.5 Opdrachtnemer behoudt het recht de door uitvoering van de Diensten toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Opschorting, ontbindingenbeëindiging

11.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

11.2 De Opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de Opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

11.3 In geval van verzuim van de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever en/of het door de Opdrachtgever eventueel aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

11.4 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Opdrachtnemer zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 12. Teruggaveterbeschikkinggesteldezaken

12.1 Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

12.2 Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, komen alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13. Overmachtenonvoorzieneomstandigheden

13.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

13.2 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.3 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Opdrachtnemer zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Opdrachtnemer, terrorisme, brand, waterschade, natuurgeweld, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en afwezigheid van een belangrijk deel van de door Opdrachtnemer gebruikte krachten vanwege diens (mentale) gezondheid.

13.4 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.5 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

13.6 Ingeval Opdrachtgever een wijziging van de overeenkomst wenst, waaronder bijv. opschorting van de betaling of vermindering van de opdrachtsom, op grond van onvoorziene omstandigheden ex 6:258 BW, dan zal Opdrachtgever daartoe een rechterlijk verzoek moeten doen. Opdrachtnemer is pas bij toekenning door een rechter van zo’n verzoek, verplicht daaraan mee te werken. Mocht een bevoegde rechter op verzoek van Opdrachtgever daadwerkelijk dat verzoek toestaan dan spreken Partijen nu voor alsdan af dat de rechter dat alleen kan toewijzen onder de verplichting dat Opdrachtgever minimaal 50% van de afgesproken diensten zal blijven betalen voor de resterende duur van de overeenkomst. Opdrachtnemer neemt dan de andere 50% voor haar rekening.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Opdrachtnemer.

14.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemervoor bedrijfsschade, reputatieschade of andere indirecte schade of gevolgschade van Opdrachtgever of derden die is ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten is specifiek uitgesloten, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove nalatigheid.

14.3 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Tevensmaximaal het bedrag van de voor de dienst bedongen prijs (exclusief BTW). In afwijking van deze bepaling wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

14.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en de voor haar werkzame personen, zoals werknemers en stagiaires, voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

14.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tevens voor aanspraken van derden waarbij Opdrachtnemer als medepleger van Opdrachtgever wordt aangemerkt.

14.6 De Opdrachtgever, zowel als de Opdrachtnemer zorgen ervoor in het bezit te zijn van een adequate (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 15. Risico-overgang

15.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16. Verwerking van persoonsgegevens

16.1 In het kader van de overeenkomst kan het noodzakelijk zijn dat Opdrachtnemer persoonsgegevens van Opdrachtgever of van diens werknemers/leerlingen/etc. zoals naam, e-mailadressen, telefoonnummers en social media accountnamen verwerkt. Opdrachtnemer is niet gerechtigd om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst. Zowel Opdrachtnemer als de Opdrachtgever zijn in dit geval in principe altijd beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens. Tenzij Opdrachtnemer wordt aangemerkt als verwerker in de zin van de AVG.

16.2 Op Opdrachtgever rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder begrepen het nemen van passende beveiligingsmaatregelen bij het verstrekken van de persoonsgegevens aan Opdrachtnemer.

16.3 Opdrachtgever garandeert jegensOpdrachtnemer dat zij bevoegd is tot verstrekking van de in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens aan Opdrachtnemer en vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden met betrekking tot die persoonsgegevens.

16.4 In de gevallen waarin de uitwisselende partijen verwerkingsverantwoordelijken zijn, bestaat er geen wettelijke plicht in de zin van de AVG om nadere schriftelijke afspraken te maken over de privacy van de betrokkenen ten aanzien waarvan de persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen partijen. Ieder der partijen draagt daarbij zijn eigen wettelijke verantwoordelijkheden richting de betrokkenen. Wel is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens.

16.5 Voor zover in het kader van de werkzaamheden door Opdrachtnemer persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

16.6 Opdrachtnemerverleent medewerking aan Opdrachtgever voor zover mogelijk en relevant wanneer een betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.

16.7 Opdrachtnemerinformeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk over het ontdekken van een datalek waarbij persoonsgegevens van Opdrachtgever zijn betrokken. Opdrachtnemerzal Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.

16.8 Opdrachtnemerzal de volgende informatie verstrekken aan Opdrachtgever in geval van een datalek:

   • een gedetailleerde omschrijving van het datalek;
   • type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
   • van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek;
   • de identiteit van de personen betrokken bij het datalek;
   • de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkenen te beperken en het datalek te verhelpen;
   • de oorzaak van het datalek;
   • de duur van het datalek en het ontstaansmoment.

16.9 Communicatie aan betrokkenen over het datalek zal geschieden in overleg.

16.10 Wanneer de opdracht tussen Opdrachtnemeren Opdrachtgever eindigt, zal Opdrachtnemerde persoonsgegevens die zij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Opdracht teruggeven aan de Opdrachtgever en/of vernietigen tenzij een wettelijke bewaarplicht zich daartegen verzet.
16.11 Het privacyreglement en het privacy statement van Stichting Future Face zijn van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 17. Minderjarigheid

17.1 Op basis van art. 1:234 BW zijn minderjarige in beginsel alleen bekwaam rechtshandelingen te verrichten, zoals het kopen van producten, met toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger, zoals een ouder. Echter, geen toestemming hoeft te worden verleend ten aanzien van rechtshandelingen waarvan in het maatschappelijke verkeer gebruikelijk is dat deze door minderjarigen zelfstandig worden verricht, zoals het kopen van een filmkaartje of een kaartje voor een evenement. Bij dergelijke rechtshandelingen wordt de toestemming verondersteld te zijn verleend (onweerlegbaar wettelijk vermoeden), zie lid 3 van art. 1:234 BW.

17.2 Indien er sprake is van een rechtshandeling waarvan in het maatschappelijke verkeer gebruikelijk is dat deze door minderjarigen zelfstandig worden verricht, zoals genoemd in lid 1, en de wettelijke vertegenwoordiger maakt achteraf bezwaar tegen de rechtshandeling, dan kan de aankoop niet worden teruggedraaid.

Artikel 18. Klachtenenmisstanden

18.1 Het Future Face klachtenreglement en de Future Face klokkenluidersregeling, te vinden op de site van Opdrachtnemer (httpss://ourfutureface.com/reglementen/), wordt in acht genomen bij klachten respectievelijk vermoedens van een maatschappelijke misstand.

18.2 Klachten over de Diensten dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

18.3 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, tenzij Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij die reclame gegrond acht.

18.4 In geval van een terecht uitgebrachte reclame, heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid.

18.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de aansprakelijkheidsbepaling binnen onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 19. Artikel 21: Vervaltermijn

19.1 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegensOpdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 20. Overige bepalingen

20.1 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing is of in strijd is met de wet, openbare orde of goede zeden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. In een dergelijk geval zullen partijen in goed onderling overleg die bepaling vervangen door een geldige bepaling met inachtneming van de geest van deze Algemene Voorwaarden.

20.2 Op een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

20.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit de overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer is gevestigd.