Privacy

PRIVACY VERKLARING Stichting Future Face.

CONTACTGEGEVENS

Stadsplein 99
1181 ZM Amstelveen
Nederland
+31(0)20-7234880
www.ourfutureface.com

FUTURE FACE EN PERSOONSGEGEVENS

Stichting Future Face, hierna: “Future Face”, respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Future Face verwerkt.

PERSOONSGEGEVENS DIE FUTURE FACE VERWERKT

Future Face kan jouw persoonsgegevens verwerken als je deelneemt aan onze activiteiten en/of projecten, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt voor betrokkenheid bij de organisatie. In verband hiermee is Future Face onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. Future Face is daarmee verantwoordelijk voor het op een correcte wijze van omgaan met jouw persoonsgegevens. Future Face verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Als je deelneemt aan evenementen van Future Face, of gebruikt maakt van onze diensten:

 • Naam
 • Leeftijd
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Als je hebt aangegeven om als ambassadeur of vrijwilliger betrokken te willen zijn bij Future Face:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Instagram accountnaam
 • Bankgegevens

Als je bij Future Face solliciteert of werkt:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Geboortedatum en -plaats
 • Bankgegevens
 • Identiteitsgegevens
 • Opleiding

Als je de website van Future Face bezoekt:

 • IP-adres
 • Bezochte webpagina
 • Klik- en surfgedrag
 • Internetbrowser
 • Duur van een bezoek
ONLINE VRAGENLIJSTEN (MET PRIJSVRAAG)

Future Face kan ook persoonsgegevens van jou verwerken als je een vragenlijst van ons hebt ingevuld. In principe zijn deze vragenlijsten anoniem en ten behoeve van algemene onderzoeken. Als er echter sprake is van een prijsvraag(element) kan je ervoor kiezen om jouw sociale media accountnaam (zoals jouw Instagram accountnaam) in te vullen. Deze persoonlijke social media accountnaam wordt uitsluitend gebruikt voor het communiceren van de uitslag van de prijsvraag. De grondslag hiervoor is jouw ondubbelzinnige toestemming. Jouw accountnaam wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het communiceren van de uitslag.

DOEL EN GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Future Face verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand jouw toestemming hebben verkregen. Future Face verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Voor het organiseren van evenementen en het uitvoeren van onze diensten.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Future Face is het in veel gevallen noodzakelijk dat je persoonsgegevens aan Future Face verstrekt. Future Face verwerkt deze persoonsgegevens onder andere voor het registreren van jouw deelname, om rapportages (anoniem) te kunnen verstrekken aan opdrachtgever(s), voor toezending van offertes, beantwoording van vragen over de diensten/evenementen en voor facturering. De grondslag hiervoor is het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst.

2. Voor sollicitatieprocedures en het uitvoeren van (arbeids)overeenkomsten.

Future Face verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks, door middel van het sollicitatieformulier, via aangehechte Cv’s of via derde partijen. De sollicitant verkiest zelf welke persoonsgegevens hij verstrekt. Future Face verwerkt ook noodzakelijke persoonsgegevens van vrijwilligers en ambassadeurs, ter uitvoering van de samenwerking met hen. De verwerking vindt plaats op grond van de uitvoering van de overeenkomst, waaronder ook valt de werving, selectie en de sollicitatieprocedure.

3. Voor marketing en communicatie over onze diensten en/of evenementen.

Als je (via social media) contact met ons opneemt verwerken wij jouw persoonsgegevens om contact met je op te nemen, om de vragen die je (via social media) stelt te kunnen beantwoorden, om je te informeren over het vervolg (van bijvoorbeeld een prijsvraag), of om jouw mening te horen. Daarbij kun je op onze site ook een aanvraagformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken jouw gegevens zodat we jouw aanvraag kunnen beoordelen en contact met je kunnen opnemen over je aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang.

4. Voor het beheer, de verbetering en analyse van onze website.

Future Face verwerkt een aantal gegevens van websitebezoekers om de functionaliteiten van deze onlinediensten te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens voor het doel om de website te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We maken hiervoor gebruik van Google Analytics en plaatsen dus ook cookies. We kunnen hierdoor het IP-adres van jouw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser en de duur van een bezoek of sessie verwerken. De grondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang of, indien noodzakelijk, jouw ondubbelzinnige toestemming (in de cookiebanner).

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Future Face bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan dat zij noodzakelijk zijn voor het vervullen van het doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een wettelijk verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt. Dit houdt in dat wij de door jou verstrekte persoonsgegevens bewaren voor de duur van onze samenwerking, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van deze samenwerking.

VERSTREKKEN GEGEVENS AAN DERDEN

Future Face verstrekt jouw persoonsgegevens in principe niet aan derden. Wij zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de samenwerking met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in opdracht van Future Face wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

BEVEILIGING EN OPSLAG PERSOONSGEGEVENS

Future Face neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Future Face heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen:

 • Beveiligde netwerkverbindingen (SSL);
 • Een veilige digitale omgeving;
 • Backups;
 • Personeel, vrijwilligers en derden zijn verplicht tot geheimhouding en hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk;
 • Two factor authentication (2FA)wachtwoordenbeleid

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met op via +31(0)20-7234880 of via privacy@ourfutureface.com.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Future Face gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je cookie voorkeuren instellen in onze cookiebanner of je internetbrowser zodanig in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Future Face en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@ourfutureface.com. Wij reageren zo snel mogelijk, en in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek.

KLACHTEN

Future Face wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Deze versie van de privacyverklaring is op 1 februari 2022 voor het laatst gewijzigd.