Statutiar doel

  • Het versterken van de positie van (kwetsbare) jongeren (bijvoorbeeld: jongeren uit eenoudergezinnen, schuldenproblematiek, schoolverlaters of jongeren die kampen met eenzaamheid of depressiviteit) en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect.
  • Het bevorderen en verrichten van activiteiten op het gebied van kunst- en cultuureducatie.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren ten behoeve van de samenleving en hen uit te dagen vanuit de eigenheid in verbinding te gaan met anderen.
  • Het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van jongeren om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de samenleving in zijn geheel en de verbinding met volwassenen in het bijzonder.
  • De kloof tussen jongeren en de volwassenmaatschappij overbruggen/verkleinen.
  • Jongeren empoweren om uit te groeien tot een mentaal en fysiek stabiele en gezonde generatie, die zich betrokken voelt bij de gemeenschap en daar hun steentje aan bij kunnen dragen.
  • Het (doen) oprichten, verwerken en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van het bestuur over, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook, indien dit past binnen en bijdraagt aan de doelstelling van de stichting.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.